[Mat 3] AJP TOUR PINHAL NOVO INTERNATIONAL JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2023 - GI & NO-GI